Kurs LI1042

Litteraturvetenskap: Populär litteratur riktad till ungdomar och unga vuxna

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Litteraturvetenskap

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • identifiera och beskriva den populära ungdomslitteraturens generella särart
  • tillämpa grundläggande litteraturteoretiska termer och begrepp för att tolka och analysera föreliggande texter
  • redogöra för den populära ungdomslitteraturens funktion i nya medier
  • kommunicera och argumentera både muntligt och skriftligt för egna tolkningar av den populära ungdomslitteraturen
  • kunna göra bedömningar baserade på kunskap om sociala och etiska frågor med relevans för studiet av populär litteratur riktad till ungdomar och unga vuxna.