Kurs LI1036

Litteraturvetenskap I: Barn- och ungdomstexter i samhällsdialog

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Litteraturvetenskap

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

  Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • identifiera och beskriva barn- och ungdomslitteraturens generella särart samt visa kunskaper i barn- och ungdomslitteraturens utveckling genom tiderna
  • tillämpa grundläggande litteraturteoretiska termer och begrepp för att tolka och analysera olika verk av barn- och ungdomslitterär karaktär
  • redogöra för berättarkonstens teori i allmänhet och även visa insikt i de speciella villkoren för barn- och ungdomslitteraturens produktion och reception
  • diskutera barn- och ungdomslitteraturens roll, funktion och villkor i skola och samhälle
  • tillämpa, värdera och bedöma barn- och ungdomslitteratur som redskap för barns och ungdomars skriftspråkliga socialisation och personliga utveckling
  • redogöra för barn- och ungdomslitteraturens funktion i nya medier
  • kommunicera och argumentera muntligt och skriftligt för egna tolkningar av barn- och ungdomslitteratur.