Kurs LI1033

Litteraturvetenskap II: Bekännelser

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Litteraturvetenskap

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
  • redogöra för huvuddragen i den självbiografiska genrens utveckling från äldre epoker till modern tid
  • redogöra för produktionsförhållandenas betydelse för den självbiografiska genrens genomslag och överlevnad
  • visa förtrogenhet med grundläggande narrativa begrepp och teorier
  • visa god förmåga att i både tal och skrift argumentera för egna tolkningar
  • kritiskt kunna tillämpa olika synsätt vid textanalys
  • problematisera förhållandet mellan verklighet och fiktion i självbiografier och autofiktiva texter
  • kritiskt värdera och diskutera vetenskapliga artiklar
  • på ett konstruktivt sätt, och tillsammans med andra, kunna diskutera litterära texters uppbyggnad, uttrycksmedel och budskap.