Kurs LI1021

Litteraturvetenskap II - Uppsats

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Litteraturvetenskap

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

• vara förtrogen med litteratursökning genom bibliotekskataloger och olika typer av databaser
• problematisera ett litteraturvetenskapligt forskningsområde
• vara förtrogen med ett vetenskapligt skrivsätt och kunna disponera en uppsats väl samt ha förmåga att redovisa litteratur och andra källor på ett stringent sätt
• visa förtrogenhet med olika litteraturvetenskapliga teoriers tillämpning
• ge kritisk respons på andra studenters skriftliga arbeten genom att ge konstruktiv kritik och aktivt delta i en kritisk debatt.