Kurs JP2011

Japanska: Kandidatexamensarbete

15 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Japanska

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Kursens övergripande mål är att studenten ska kunna planera och genomföra en självständig vetenskaplig undersökning och för detta ändamål utan svårighet använda sig av material på japanska.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • förklara och argumentera kring detaljerade och aktuella kunskaper inom ämnesområden relaterade till japansk litteratur, lingvistik eller översättningsvetenskap
  • formulera relevanta frågeställningar och en självständig planering för en inom en viss tidsram genomförbar vetenskaplig undersökning
  • söka efter och utvärdera andvändbarheten i för undersökningen relevant material och bearbeta detta självständigt och kreativt
  • ta hänsyn till relevanta forskningsetiska frågor vid genomförandet av undersökningen
  • argumentera för styrkor och svagheter i olika teoretiska perspektiv och motivera deras roll i en vetenskaplig undersökning
  • redovisa ett genomfört forskningsprojekt i skrift, på engelska eller japanska, med logiskt stringent språk och detaljerad argumentation
  • använda gängse formalia för vetenskapliga texter
  • utvärdera det egna forskningsarbetet och applicera slutsatserna av denna utvärdering
  • ge konstruktiv kritik på någon annans arbete och hantera andras kritik sakligt.