Kurs IK2020

Informationssystemteorier

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 4, 2020

Det övergripande målet med kursen är att studenten skall utveckla kunskap om informationssystemteorier och utveckling om vetenskapsområdet informatik. Vidare skall studenterna utveckla kunskap om val, användning och utvärdering av informationssystemteori för design och utveckling.

Efter genomförd kurs skall studenten kunna:

Kunskap och förståelse

 • beskriva centrala informationssystemteorier
 • namnge och förklara informatikämnets utveckling och perspektiv på informationsteknologi samt hur dessa perspektiv inverkar på utveckling och användning av informationssystem
 • beskriva centrala metoder för informationssystemutveckling, som verksamhetsanalys, begrepps- och datamodellering, processmodellering samt principer för informationssystemarkitektur och kvalitetssäkring
 • visa kännedom om aktuella forskningsfrågor inom området informatik

Färdighet och förmåga

 • kunna analysera, modellera och översiktligt utforma informationssystem och dess olika delar med hjälp av relevanta teorier och metoder inom informatikområdet
 • kunna tillämpa informationssystemteorier vid planering och design av forskningsprojekt inom informatikämnet
 • utveckla, presentera och diskutera projektidéer inom informatik, inklusive beskrivning av problemområde, precisering av forskningsfråga, val av forskningsstrategi, val av metoder för datainsamling och analys, samt modellering
Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • kritiskt granska och utvärdera vetenskapliga artiklar och projektplaner inom informatikområdet
 • fomulera, utveckla, och värdera projektsfrågor relaterade till informationssystembaserade projekt
 • värdera verksamhet inom projekt med anknytning till informationssystemteorier
Startar och slutar:
v4, 2020 - v13, 2020
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
 • 100 hp varav 45 hp i Informatik grundnivå I i vilket kurserna Introduktion till databassystem, 7,5 hp grundnivå 1 och Forskningsmetodik i ämnet informatik 7,5 hp grundnivå 1 skall ingå eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-V3479
Huvudområde: