Kurs IK2019

Design av mobila system

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 36, 2020

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse

 • använda lämpliga klasser ur ett ramverk för mobilutveckling i syfte att skapa mobilapplikationer.
 • redogöra för forskningsstrategin “Design and creation“.

Färdighet och förmåga.

 • analysera, designa och implementera en logiskt flerskiktad mobilapplikation.
 • genomföra ett vetenskapligt mindre arbete, inom kursens område, med hjälp av forskningsstrategi “Design and creation“.
 • genomföra strukturerade litteratursökningar i artikeldatabas inom kursens område.
 • visa förmåga att genomföra uppgifter inom givna tidsramar.

Värderingsförmåga och förhållningssätt.

 • analysera, värdera och reflektera över de vetenskapliga artiklar inom kursens område som studenten fann i de strukturerade littertursökningarna.
 • reflektera över hur mobilaapplikationers utveckling och användning påverkar människan, verksamheter och samhälle på olika sätt.
Startar och slutar:
v36, 2020 - v45, 2020
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Engelska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
 • Design av webbapplikationer, 7,5 hp grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper
 • Forskningsmetodik i ämnet informatik 7,5 hp grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper
 • Introduktion till databassystem, 7,5 hp grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper
 • Introduktion till GIS, 7,5 hp, grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper
 • Programutveckling och datahantering, 7,5 hp grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-H35Y4
Huvudområde: