Kurs IK2015

Enterprise Architecture (EA) och databasprogrammering

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 46, 2020

Kursens övergripande mål är att den studerande ska tillägna sig fördjupade kunskaper om och färdigheter i arkitekturbaserad strukturering av verksamheter, informationssystem och tekniska lösningar. Kursens mål är vidare att studenten tillägnar sig färdigheter i att självständigt söka, samla och värdera innehållet i artiklar inom dessa områden.

Efter fullbordad kurs skall studenten kunna:

Kunskap och förståelse

 • Redogöra för begreppen arkitekturstrategi, systemstrukturering och Enterprise Architecture (EA).
 • Beskriva principer för en tjänsteorienterad-, komponentbaserad- och distribuerad arkitektur.
 • Beskriva relationer mellan olika arkitekturtyper inom Enterprise Architecture (EA): verksamhetsarkitektur, informationsarkitektur och IT-arkitektur.
 • Visa förståelse för olika roller inom Enterprise Architecture (EA).

Färdighet och förmåga

 • Använda generell teori, metodik och teknik för process- och datamodellering.
 • Analysera en verksamhet och med utgångspunkten i analysen utforma en databasarkitektur som motsvarar en verksamhets behov, mål och krav.
 • Implementera olika databaslösningar för att uppnå optimal databasprestanda.
 • Muntligt och skriftligt presentera problem och lösningar inom området.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • Bedöma om olika databaslösningar är återanvändbara och optimerade utifrån kriterier för god databasutformning.
 • Utifrån relevanta artiklar diskutera, reflektera och argumentera för när en viss arkitekturtyp kan vara lämplig och för vilken verksamhetstyp.
Startar och slutar:
v46, 2020 - v2, 2021
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Engelska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
 • Databassystem 7,5 hp, grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-H35YK
Huvudområde: