Kurs IK2014

Systemförvaltning och test av IT-system

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 36, 2019

Kursens övergripande mål är att den studerande tillägnar sig kunskap om och förståelse för systemförvaltning och test av IT-system. Studenten fördjupar sig i kvalitativ forskningsmetod.


Efter fullbordad kurs skall den studerande kunna:

Kunskap och förståelse

 • redogöra för begrepp och definitioner gällande systemförvaltning och olika systemförvaltningsmodeller
 • redogöra för begrepp och definitioner gällande test av IT-system
 • diskutera systemförvaltningsprocessen utifrån ett styrningsperspektiv


Färdighet och förmåga

 • identifiera, välja och tillämpa testmetod för test av IT-system
 • utföra kvalitativa fallstudier
 • genomföra utredning i form av projektarbete inom ramen för kursen
 • presentera och diskutera sitt eget projektarbete skriftligt och muntligt
 • utföra strukturerade litteraturstudier inom systemförvaltning och test av IT-system


Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • argumentera och värdera tillämpningen av vald testmetod
 • kritisera resultat och vetenskapligt förhållningssätt i utredningar
 • värdera och reflektera över några vetenskapliga artiklar inom kursens område
Startar och slutar:
v36, 2019 - v45, 2019
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Engelska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
 • Introduktion till informatik och IT 7,5 hp och System- och verksamhetsutveckling 7,5 hp eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-H32NG
Huvudområde: