Kurs IH1143

Tränarskap 6 - Verksamhetsförlagt projekt

15 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 36, 2020

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • omsätta teoretisk och praktisk kunskap i handling i rollen som tränare
  • diskutera och problematisera förutsättningarna för ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar utveckling inom idrott och fysisk aktivitet med koppling till kunskapsområdet tränarskap
  • diskutera och problematisera etiska frågeställningar och hållbar utveckling med koppling till det verksamhetsförlagda projektet
  • diskutera och problematisera intern samt extern media/kommunikation i olika organisationer inom idrott och fysisk aktivitet
  • planera, genomföra och rapportera samt muntligt försvara och kritiskt granska en avgränsad studie av vetenskaplig karaktär inom utbildningsområdet idrottsvetenskap.
Startar och slutar:
v36, 2020 - v2, 2021
Studietakt:
50%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Minst 90 högskolepoäng på grundnivå inom idrotts- och hälsovetenskap varav Tränarskap 1 - Det flerdimensionella tränarskapet inom idrott och fysisk aktivitet, 15 högskolepoäng och Rörelsevetenskap 1 - Rörelseförståelse inom motorisk kontroll, lärande och utveckling, 15 högskolepoäng, eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-H3547
Huvudområde: