Kurs IE2008

Examensarbete för högskoleingenjörsexamen i industriell ekonomi

15 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 36, 2019

I kursen ska studenterna visa att de självständigt kan identifiera en problemställning inom ämnesområdet samt planera och genomföra en undersökning på ett vetenskapligt sätt.
Vid handledningstillfällen och seminarier ges studenterna möjlighet att diskutera olika sätt att avgränsa och beskriva problem, välja teoretiska utgångspunkter, metoder och olika datainsamlingstekniker.
Under kursen tränas kursdeltagarna att tänka i modeller, att göra medvetna och explicita förenklingar, att samla in och analysera relevant information.
Det slutgiltiga examensarbetet ska utgöras av en rapport som är författad i enlighet med goda vetenskapliga principer. Vidare ska arbetet muntligt presenteras och försvaras vid en opposition och en opposition ska dessutom genomföras på ett annat examensarbete.

Startar och slutar:
v36, 2019 - v3, 2020
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Behörighetskrav:
  • Kurser om minst 150 hp från Industriell ekonomi - högskoleingenjörsprogram inklusive 2,5 hp kurs i metod eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-H33C5