Kurs IE1067

Ledar- och entreprenörskap

5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Industriell ekonomi

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • visa förståelse för hur ett effektivt ledarskap kan utövas i olika situationer
  • diskutera individens och gruppens roller i organisationen
  • visa insikt i hur man leder förändringar och skapar effektiva team
  • skapa och leda en projektorganisation
  • kritiskt reflektera och förutse hur individer reagerar vid förändring
  • redogöra för processer som leder fram till en affärsplan
  • visa insikt i affärsplaneringens styrkor och svagheter
  • kritiskt granska och bedöma en affärsplan