Kurs HI2015

Historia III, examensarbete 1 för ämneslärarexamen, åk 7-9

15 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 46, 2019

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
  • visa fördjupade kunskaper om ett avgränsat utbildningsvetenskapligt område omfattande forskningshistorik, centrala forskningsproblem och aktuella forskningsbehov inom historieämnet
  • visa förmåga att självständigt och kritiskt systematisera, problematisera och reflektera över tidigare forskningsresultat utifrån såväl vetenskapsteoretiska som historiedidaktiska perspektiv
  • utifrån tidigare forskning och egna erfarenheter formulera en relevant utbildningsvetenskaplig eller historiedidaktisk problemställning med tillhörande forskningsfrågor
  • visa förmåga att i skriftlig och muntlig form presentera och argumentera för egna resultat samt förhålla sig till vetenskaplig kritik på ett konstruktivt sätt
  • analysera, värdera och diskutera andras vetenskapliga arbeten genom att, i form av tydligt konstruktiv respons, peka på förtjänster såväl som tillkortakommanden.
Startar och slutar:
v46, 2019 - v3, 2020
Studietakt:
100%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Historia II med didaktisk inriktning, 30 högskolepoäng och Sociala relationer, konflikter och makt i grundskolan, 7-9 (inklusive 7,5 hp VFU), 15 högskolepoäng, eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-H32JN
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
5 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini pc, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 2 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Adobe Connect är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.