Kurs HI2015

Historia III, examensarbete 1 för ämneslärarexamen, åk 7-9

15 högskolepoäng
Grundnivå

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
  • visa fördjupade kunskaper om ett avgränsat utbildningsvetenskapligt område omfattande forskningshistorik, centrala forskningsproblem och aktuella forskningsbehov inom historieämnet
  • visa förmåga att självständigt och kritiskt systematisera, problematisera och reflektera över tidigare forskningsresultat utifrån såväl vetenskapsteoretiska som historiedidaktiska perspektiv
  • utifrån tidigare forskning och egna erfarenheter formulera en relevant utbildningsvetenskaplig eller historiedidaktisk problemställning med tillhörande forskningsfrågor
  • visa förmåga att i skriftlig och muntlig form presentera och argumentera för egna resultat samt förhålla sig till vetenskaplig kritik på ett konstruktivt sätt
  • analysera, värdera och diskutera andras vetenskapliga arbeten genom att, i form av tydligt konstruktiv respons, peka på förtjänster såväl som tillkortakommanden.