Kurs GVÅ26Q

Ledarskap och teamarbete

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 41, 2020

Kursens övergripande mål är att studenten ska ha fördjupade kunskaper om organisation, ledarskap och teamarbete samt sjuksköterskans roll som ledare i hälso- och sjukvården.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • problematisera om vårdorganisation, arbetsmiljö, lagar och förordningar samt deras betydelse för säker vård och omsorg
  • reflektera över betydelsen av sjuksköterskans ledarskap för omvårdnadskvalitet och god arbetsmiljö
  • redogöra för organisation och sjuksköterskans roll vid särskilda händelser och katastrofer
  • kritiskt diskutera ledarskaps- och organisationsteorier samt gruppdynamiska skeenden
  • kritiskt diskutera ledarskapets betydelse för förbättringsarbete och evidensbaserad vård.
Startar och slutar:
v41, 2020 - v45, 2020
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Anatomi och fysiologi II, 7,5 hp, Människans grundläggande omvårdnadsbehov, 10,5 hp, Farmakologi, 4,5 hp, Människa, hälsa och samhälle 7,5 hp samt minst 10 hp från kursen Metoder och teorier vid symtom och tecken på hälsa/ohälsa I, 30 hp, eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-H36N7
Huvudområde: