Kurs GSV2D3

Svenska 2: Läs- och skrivutveckling och läs- och skrivundervisning

15 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Svenska språket

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Kursens övergripande mål är att den studerande självständigt kan tala och skriva i olika genrer på väl fungerande svenska samt sammanställa och diskutera innehållet i kursen utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt.