Kurs GSQ25R

Samhällsekonomi

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Samhällsbyggnadsteknik

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
  • Redogöra för huvuddragen i den svenska ekonomins utveckling under efterkrigstiden och relatera de ekonomiska förändringarna till den svenska bostadspolitiken
  • Redogöra för fastighetsexploateringsprocessen samt hur de involverade aktörerna påverkar den
  • Använda GIS för att analysera samband mellan ekonomiska processer på olika geografiska nivåer och aktuella planunderlag i en nulägesanalys
  • Granska befintliga översiktliga planer och rådande markexploateringsprinciper i en kommun och utveckla förslag på framtida förändring efter en GIS-analys
  • Tillämpa ekonomisk-geografiska teorier för lokalisering av olika verksamheter och bostäder med hjälp av olika planeringsverktyg