Kurs GSQ25J

Vetenskaplig metod

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Kulturgeografi, Samhällsbyggnadsteknik

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Det övergripande målet med kursen är att studenten ska skaffa sig förtrogenhet inom vetenskapligt metod. Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • Redogöra för olika kvalitativa och kvantitativa metoders användningsområde och utgångspunkter
  • Redogöra för olika kvalitativa och kvantitativa metoder i fråga om materialinsamling, analys och rapportering av resultat
  • Genomföra standardiserad insamling av primärdata
  • Genomföra olika typer av kvalitativa och kvantitativa analyser av empirisk material
  • Kritisk granska analysresultaten från olika metodval och beskriva vilken betydelse metodvalet har för resultaten
  • Göra etiska överväganden vid användning av olika typer av undersökningsmetoder