Kurs GPG254

Didaktik, bedömning och betygssättning - gymnasieskolans yrkesprogram (varav 6 hp VFU)

12 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde:

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
  • visa fördjupade kunskaper om och förmåga att, självständigt och i samarbete med verksamma lärare, planera, genomföra och utvärdera undervisning, med utgångspunkt i elevers lärande såväl som gymnasieskolans styrdokument
    visa kunskaper om bedömning och betygssättning, såväl i det skolförlagda som i det arbetsplatsförlagda lärandet
  • visa förmåga att kommunicera vad elever lär sig och vad som bedöms och betygssätts av det eleverna visar kunskap om
  • visa förmåga att analysera och dokumentera elevers lärande samt att, med utgångspunkt från gymnasieskolans läroplan, reflektera över lärandet i relation till den egna undervisningen
  • reflektera över kunskap, bedömning och betygssättning i den pedagogiska verksamheten.