Kurs GPA2K6

Organisation - roller och intressenter

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Personal och arbetsliv

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Det övergripande målet med kursen är att studenten ska tillägna sig grundläggande kunskap om organisationsteori samt hur organisatoriska relationer kan förstås ur ett intressentperspektiv.

Kunskap och förståelse
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • använda grundläggande begrepp, modeller och teoretiska grunder för ämnesområdena organisationsteori samt arbetsorganisation
  • förklara arbetsorganiseringens förändringar, utveckling och principer ur ett historiskt och internationellt perspektiv
  • relatera till företag, organisationer eller enheter ur ett intressentperspektiv

Färdighet och förmåga

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
  • identifiera hur organisationsstruktur och arbetsorganisation samt hur olika former av organisering kan påverka medarbetare i en organisation
  • söka och identifiera relevant material samt tillämpa regler för vetenskapligt skrivande med avseende på formalia och struktur
  • tillämpa grundläggande presentationsteknik

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
  • värdera olika former av organisering utifrån ett medarbetarperspektiv