Kurs GPA269

Strategiskt och internationellt personalarbete

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 46, 2020

Kursen utgår från generella strategiska begrepp och teoribildningar och presenterar modeller för intern och extern organisationsanalys avseende fundamentala omvärldsvillkor och kärnkompetenser. Därefter introduceras begreppet Strategisk HRM och grunderna för denna begrepps- och teorikombination utreds och analyseras. Kursen behandlar därefter teorier kring strategi- och personalarbete på internationell nivå, speciellt avseende funktioner hos internationella koncerner och de specifika förutsättningar för personalarbete som koncernstrukturen skapar. De viktigaste trenderna inom internationellt personalarbete, både teoretiskt och praktiskt berörs också samt problem och hinder - t ex olika kultur- och ledarskapstraditioner – avseende möjligheterna till organisationsutveckling i praktiken. De berörda teorierna tenteras och kursen avslutas med att en strategisk HRM-plan formuleras med ett fall som utgångspunkt.


Startar och slutar:
v46, 2020 - v2, 2021
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Kompetensförsörjning - bemanning och rekrytering, 7,5 hp, grundnivå, Kompetensförsörjning - avveckling och förändring, 7,5 hp, grundnivå, Individuella lärprocesser och kompetensutveckling, 7,5 hp, grundnivå, Ekonomi- och verksamhetsstyrning, 7,5 hp, grundnivå, Arbetsmiljö-människa, strategier och processer, 7,5 hp, grundnivå och Organisation - roller och intressenter, 7,5 hp, grundnivå eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-H353P
Huvudområde: