Kurs GPA257

Arbetsmiljö- grunder och regler för personalarbete

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Personal och arbetsliv

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Det övergripande målet med kursen är att den studerande ska tillägna sig grundläggande kunskaper och färdigheter som en personalvetare behöver för att kunna eliminera arbetsmiljörisker och främja en god arbetsmiljö på arbetsplatser.

Kunskap och förståelse
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • diskutera grundläggande begrepp inom ämnesområdet arbetsmiljö (1)
  • redogöra för övergripande lagstiftning och avtal inom arbetsmiljöområdet (2)
  • redogöra för gällande rättspraxis inom arbetsmiljöområdet (3)
  • redogöra för olika aktörer inom arbetsmiljöområdet och visa en förståelse för risker och rehabilitering på arbetsplatser (4)

Färdighet och förmåga
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • bedöma användandet av grundläggande strategier, modeller och metoder för minskade risker i arbetet (5)
  • analysera och presentera arbetsmiljöproblematik både skriftligt och muntligt om hur människan påverkas av arbetsmiljöer (6)
  • argumentera över arbetsmiljö i relation till personalarbetet (7)

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • reflektera över etiska aspekter gällande arbetsmiljö i personalarbetet. (8)