Kurs GMT25B

Kvalitetsteknik

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde:

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
  • Redogöra för grundläggande begrepp och metoder inom kvalitet, och vilken betydelse kvalitet har för en organisation
  • Analysera kvalitetsproblem hos fysiska produkter och utarbeta planer för att förbättra kvaliteten
  • Upprätta en förenklad livscykelanalys för en produkt
  • Kritiskt diskutera frågor som rör hållbar utveckling
  • Värdera etiska frågeställningar på ett systematiskt sätt