Kurs GMD2H2

Algebra

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde:

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
  • visa kännedom om och använda matematikens grundläggande språk och uttrycksformer,
  • visa kunskap om olika talområden såsom de hela talen, rationella tal, reella tal och komplexa tal,
  • visa förståelse för nödvändigheten av att basera matematiken på logiska och axiomatiska system,
  • visa kunskap om definitioner och satser i talteori,
  • lösa algebraiska ekvationer och ekvationssystem,
  • bevisa grundläggande satser i talteori med olika bevismetoder såsom direkt och indirekt bevisföring, motsägelseteknik samt matematisk induktion,
  • visa kunskap i elementär kombinatorik och använda binomialsatsen för att undersöka och utveckla polynom,
  • utföra polynomdivision och använda några metoder för lösning av vissa typer av polynomekvationer,
  • använda digitala verktyg alternativt programmering på ett för kursen ändamålsenligt sätt.