Kurs GIK24G

Färghantering och bildoptimering

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Informatik

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
 • beskriva hur omgivningen påverkar vår förmåga att bedöma färger
 • redogöra för principerna för de i branschen använda kulörsystemen och dess användningsområden
 • förklara begränsningen i färgomfång för olika enheter
Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
 • upprätta ett färghanterat arbetsflöde
 • utföra skärmkorrektur (softproof) i programvara för bildhantering, bildredigering och layout
 • profilera enheter som bildskärm, skrivare och kamera
 • skriva ut förprovtryck (hardproof) från programvara för bildredigering
 • anpassa bilder och produktionsunderlag för att uppnå minimal färgavvikelse vid publicering jämfört med det digitala originalet
 • välja optimal metod för skalning och skärpning av digitala bilder beroende på typ av publicering
 • välja arbetsfärgrymd och renderingsmetod vid publicering utifrån förutsättningar och krav på färgåtergivning

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
 • föra en dialog kring färgåtergivning och olika publiceringsformers begränsningar vad gäller färgåtergivning och färgomfång
 • redogöra för och motivera egna tekniska beslut i samband med tryckanpassning av digitalt material