Kurs GIK22T

Portfolio

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Informatik

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

  • skapa en digital portfolio syftande till att effektivt och sakligt profilera avsändaren
  • skriftligt och muntligt motivera sin personliga profil och portfolio
  • skapa digitalt material som kommunicerar avsändarens kompetenser genom grafisk formgivning, medvetet urval av innehåll samt för ändamålet anpassade texter.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

  • kritiskt diskutera andras personliga profil och portfolio utifrån avsett syfte
  • motivera tillämpad strategi vid utveckling av personlig profil och grafisk portfolio
  • reflektera kring tänkbara strategier för att effektivt profilera avsändaren i sociala medier
  • värdera sitt behov av ytterligare kunskap och färdigheter.