Kurs GIH2RB

Styrketräning för seniorer

3 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Idrotts- och hälsovetenskap

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
  • redogöra för de grundläggande principerna för åldersanpassad och individualiserad styrketräning för seniorer
  • diskutera betydelsen av styrketräning för äldre personers hälsa och välbefinnande samt dess relevans för uppfyllande av hållbarhetsmål 3 (säkerställa hälsa) i FNs Agenda 2030
  • praktiskt planera, genomföra och utvärdera styrketräning för äldre vuxna utifrån åldersgruppens specifika förutsättningar och behov.