Kurs GFR2AU

Franska III: Språkhistoria

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Franska

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
  • diskutera huvuddragen i det franska språkets utveckling ur ett historiskt och kulturellt perspektiv
  • diskutera särdrag och egenskaper i dagens franska
  • särskilja och beskriva olika drag i franska språkets utveckling med utgångspunkt utifrån texter från olika epoker
  • visa en god språklig kompetens i franska såväl skriftligt som muntligt
  • reflektera kring olika genrer och strömningar inom medeltids- och renässanslitteratur
  • analysera ett urval romaner, pjäser och dikter från medeltid till slutet på 1600-talet.