Kurs GFÖ2BG

Marknadsföring C

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Företagsekonomi

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • identifiera och redogöra för centrala företagsekonomiska teorier i aktuell forskning med inriktning mot marknadsföringsfenomen (1)
  • förklara företagsekonomiska teoriers praktiska implikationer (2)
  • redogöra för aktuella forskningsfrågor inom vald del av ett företagsekonomiskt problemområde med inriktning mot marknadsföringsfenomen (3)

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • genomföra en litteraturgenomgång inom en vald del av marknadsföringsområdet och muntligt presentera arbetet (4)
  • identifiera och formulera aktuella problemställningar inom marknadsföringsområdet samt kunna välja relevanta teorier och modeller för att analysera dessa (5)
  • kritiskt granska och genomföra en opposition på ett vetenskapligt arbete (6)

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • kritiskt diskutera och reflektera över marknadsföringsområdets samhälleliga och etiska aspekter (7)