Kurs GFÖ2BE

Organisation C

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Företagsekonomi

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • Identifiera och redogöra för centrala företagsekonomiska teorier i aktuell forskning med inriktning mot organisationsfenomen (1)
  • förklara företagsekonomiska teoriers praktiska implikationer (2)
  • redogöra för aktuella forskningsfrågor inom vald del av ett företagsekonomiskt problemområde med inriktning mot organisationsfenomen (3)

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • genomföra en litteraturgenomgång inom en vald del av organisationsområdet och muntligt presentera arbetet (4)
  • identifiera och formulera aktuella problemställningar inom organisationsområdet samt kunna välja relevanta teorier och modeller för att analysera dessa (5)
  • kritiskt granska och genomföra en opposition på ett vetenskapligt arbete (6)

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • kritiskt diskutera och reflektera över organisationsområdets samhälleliga och etiska aspekter (7)