Kurs GFÖ2B9

Ledarskap och organisationsbeteende

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Företagsekonomi

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
  • redogöra för grundläggande begrepp, modeller och teoretiska grunder inom kunskapsområdet organisationsbeteende och individuell motivation, och använda dem för att lösa specifika organisatoriska problem på olika nivåer (individ, grupp såväl som organisationsnivå) (1)
  • redogöra för grundläggande begrepp, modeller och teoretiska grunder inom kunskapsområdet ledarskap och skilja mellan ledarskap och management (2)
Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
  • identifiera och analysera de viktigaste faktorerna som hindrar individens, gruppens och teamets effektivitet och engagemang i olika organisatoriska miljöer (3)
  • kritiskt analysera ledarroller och diskutera effekterna av ledarskap för individen och organisationen/samhället (4),

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
  • visa förmåga att inom området ledarskap göra bedömningar med hänsyn till samhälleliga och etiska aspekter (5)