Kurs GDT28X

Nätverkssäkerhet och systemadministration

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 36, 2019

Kursen utgörs av ett projektarbete som syftar till att ge studenten djupare kännedom om helhetslösningar för en organisations IT-infrastruktur. I detta ingår arbetsmetoder för design, implementation, analys och verifiering/validering samt dokumentation.

Kursen behandlar teknisk nätverks- och systemsäkerhet och aspekter som tas upp är autenticeringsproblem, IP-säkerhet och virtuella privata nätverk, brandväggar, krypteringstekniker, certifikathantering, riskanalys, incidenthantering och hur man skyddar nätverksenheter, datorsystem samt infrastruktur. Även fysiskt skydd, personlig integritet samt sociala, etiska och samhälleliga aspekter av datasäkerhet ryms inom ramen för kursen.

Kursen har ett stort fokus på praktiskt handhavande och systemadministration där studenterna utifrån ett givet ramverk själva får utforma, implementera och demonstrera en sammanhållen IT-lösning för en fiktiv organisation. Resultatet ska även utvärderas gällande dess funktion, säkerhet och duglighet.

Startar och slutar:
v36, 2019 - v45, 2019
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • 60 hp i huvudområdet Mikrodataanalys i vilket kursen Datakommunikation 1 7,5 hp skall ingå eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-H33CM
Huvudområde: