Kurs GBY2GR

Fysisk planering I – detaljplanering och samhällsbyggandets grunder

10 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 45, 2022

Det övergripande målet med kursen är att studenten ska skaffa sig grundläggande kunskaper inom fysisk planering med tyngdpunkt på detaljplanering. Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
  • Redogöra för den fysiska planeringens betydelse och planerarens olika roller och uppgifter i samhällsbyggandet historiskt, i nutid och för framtiden.
  • Tillämpa och redogöra för plan- och bygglagens bestämmelser kring fysisk planering samt ha orienterande kunskaper om angränsande lagstiftning.
  • Redogöra för det formella plansystemet, dess förutsättningar, innebörd och praktik.
  • Utarbeta en detaljplan enligt plan- och bygglagen.
  • Redogöra för olika dialog- och samverkansformer i fysisk planering.
  • Utforma den byggda miljön på områdesnivå utifrån grundläggande funktions- och utformningskrav med stöd av relevanta visualiseringsverktyg.
  • Hantera och göra avvägningar mellan de planeringsförutsättningar som behöver beaktas i olika planeringssituationer.

 

Kursen har 8 obligatoriska träffar under kurstiden.

Startar och slutar:
vecka 45, 2022 - vecka 2, 2023
Studietakt:
75%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Behörighetskrav:
  • Grundläggande behörighet samt Matematik 3b alt 3c eller Matematik C, Samhällskunskap 1b alt 1a1+1a2, Engelska 6
Anmälningskod:
HDA-H3D37
Huvudområde:
Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig