Kurs GBY2F3

Hållbar utveckling

5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Samhällsbyggnadsteknik

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Kursen är en grundkurs som syftar till att öka medvetenheten och ge en översiktlig kunskap om globala, nationella och lokala hållbarhetsfrågor ur ett ekologisk, socialt och ekonomiskt perspektiv. Både generellt och med särskild koppling till bygg- och samhällsplaneringsbranschen.

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för vår tids hållbarhetsproblem, dess etiska aspekter och strategier för att hantera dem inom ramen för bygg- och samhällsplaneringsbranschen
  • beskriva begreppet hållbar utveckling
  • visa förståelse för miljöpåverkan under livscykeln för olika byggmaterial
  • beskriva miljöledning/miljöstyrning för myndigheter och företag
  • redogöra för bygg- och samhällsplaneringsbranschens hållbarhetsarbete