Kurs GBY22S

Byggd miljö

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Samhällsbyggnadsteknik

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • beskriva byggteknik i befintlig bebyggelse för byggnader uppförda sedan 1900-talets början
  • beskriva ombyggnads- och renoveringsbehov i det byggda beståndet med utgångspunkt i hållbarhetsaspekter
  • redogöra för krav enligt PBL och BBR som särskilt berör ändring av byggnad
  • beskriva hur kulturhistorisk värdering av byggnader utförs
  • redogöra för grunderna i fastighetsekonomi och verktyg för ekonomistyrning såsom livscykelkostnadskalkyl och underhållsplan
  • redovisa byggtekniska konstruktioner för flerbostadshus, kontor och industribyggnader
  • ange hur brand-, ljud-, och fuktkrav normalt kan uppfyllas för flerbostadshus, kontorshus och industribyggnader
  • redogöra för olika miljöcertifieringssystem för byggnader
  • redogöra för utgångspunkter för planering av markområden kring olika typer av bebyggelse