Kurs GBQ2WH

Tillämpad filmdesign 2

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Bildproduktion

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för och motivera användningen av grafiska designprinciper och designprinciper för instruktionsfilm och informationsfilm
  • tillämpa grunderna i projektplanering och för kollaborativt filmskapande
  • hantera grundläggande funktioner i efterbearbetningsverktyg för ljud och rörlig bild
  • producera en enkel och ändamålsenlig informationsfilm eller instruktionsfilm, med hänsyn tagen till berättarstruktur och kommunikativa strategier
  • analysera och kritiskt granska egna och andras produktioner utifrån syfte, form och relevant teori.