Kurs FR3021

Franska: Argumentation och skrivande

7,5 högskolepoäng
Avancerad nivå

Huvudområde: Franska

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Kursens övergripande syfte är att förbereda den studerande inför uppgiften att skriva ett språkvetenskapligt eller litteraturvetenskapligt examensarbete på avancerad nivå. Efter avslutad kurs ska den studerande på franska kunna:
  • visa god kännedom om olika typer av argumentation som förekommer i olika texter såsom vetenskapliga artiklar, recensioner och avhandlingar
  • redogöra för hur vetenskapliga texter kan vara strukturerade
  • praktiskt tillämpa ovanstående kunskaper i form av olika självständigt genomförda analysuppgifter på i det närmaste korrekt franska
  • i form av konstruktiv respons analysera och diskutera andras vetenskapliga arbeten genom att peka på förtjänster såväl som tillkortakommanden.