Kurs FR2034

Franska: Textanalys - diskurs och korpus

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Franska

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för grundläggande koncept och idéer inom korpuslingvistiken och inom diskursanalys
  • utifrån en diskursanalytisk problemställning, argumentera för valet av korpusmaterial
  • använda relevanta metoder i arbetet med den valda korpusen
  • presentera detta arbete muntligt och skriftligt med ett kritiskt förhållningssätt
  • i form av konstruktiv respons analysera och diskutera andras arbeten.