Kurs FI1031

Filosofi: Epistemologi och vetenskapsteori

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 4, 2020

Kursens mål är att den studerande efter genomgången kurs ska kunna visa:
  • grundläggande insikter i begrepp och teorier inom kunskapsteorin och vetenskapsteorin
  • grundläggande kunskaper om forskningsprocessens innehåll
  • begynnande förtrogenhet med filosofisk problematisering och analys
  • grundläggande insikter i att filosofiska problem kan bearbetas och diskuteras utifrån olika perspektiv och traditioner.

Vidare ska den studerande efter genomgången kurs ha förmågan till att:
  • förhålla sig reflekterande till problemställningar, begreppsbildningar och teorier inom kunskapsteorin och vetenskapsteorin, samt göra enkla analyser och tolkningar av teorier och begrepp inom kunskapsteorin och vetenskapsteorin
  • på ett grundläggande sätt tillämpa olika vetenskapsteoretiska perspektiv på forskning och förhålla sig kritiskt till vetenskapliga begrepp och vetenskaplig metod
  • identifiera och avgränsa problemområden inom kunskapsteori och vetenskapsteori
  • på en elementär nivå självständigt bearbeta ett problemområde inom ämnet filosofi
  • på en elementär nivå muntligen och skriftligen kommunicera abstrakta resonemang.
Startar och slutar:
v4, 2020 - v13, 2020
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Behörighetskrav:
  • Grundläggande behörighet
Anmälningskod:
HDA-V33ET
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
7 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word).

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini pc, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 0,5 Mbit/s både för att ta emot filer och skicka filer.

Genomförande:

Viss nätbaserad kommunikation, exempelvis e-post samt användning av grundläggande funktioner i vår lärplattform (Learn), som att hitta information samt kunna lämna in filer.