Kurs FI1023

Filosofi och vetenskapsteori

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Kursen mål är att den studerande efter genomgången kurs ska kunna:
  • visa grundläggande kunskap kring centrala problem inom filosofin och vetenskapsteorin
  • grundläggande argumentationsanalys
  • visa begynnande förtrogenhet med filosofisk problematisering och analys i relation till epistemologiska problem, existentiella problem och vetenskapsteoretiska problem.

Vidare ska den studerande efter genomgången kurs ha förmågan till att:
  • förhålla sig reflekterande till filosofiska system
  • på en elementär nivå kunna tillämpa filosofiskt reflekterande på vissa problemområden, begreppsliga frågor och teoretiskt tänkande
  • på en elementär nivå kunna göra enklare analyser och tolkningar av teorier, begrepp och problem inom filosofin
  • på en elementär nivå självständigt identifiera och avgränsa filosofiska problem, speciellt vetenskapsteoretiska problem
  • på en elementär nivå muntligen och skriftligen kommunicera abstrakta resonemang
  • visa på ett respektfullt förhållningssätt mot filosofisk tradition och teorikonstruktion.