Kurs FÖ3040

Studier i International Human Resource Management

15 högskolepoäng
Avancerad nivå

Start vecka 46, 2020

Kunskap och förståelse
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
  • förklara betydelsen av International Human Resource Management (HRM), (1)
  • förklara det analytiska bidraget av olika teoretiska perspektiv som tillämpas i studier av International HRM. (2)
Kompetens och färdigheter
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
  • analysera, diskutera och presentera, muntligt och i skrift, relevanta vetenskapliga texter inom forskningsfältet International HRM, (3)
  • identifiera och utvärdera strategiska och operationella utmaningar som HR-personal möter i transnationella organisationer, (4)
  • kritiskt granska och utvärdera internationellt och strategiskt personalarbete, vilket inkluderar identifiering av kontextuella faktorer (ekonomiska, institutionella och kulturella) som internationella HR-personal behöver ta hänsyn till i sitt beslutsfattande. (5)

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • visa kritisk medvetenhet om globaliseringens konsekvenser för utformningen av policys och praktiker i internationellt personalarbete, (6)
  • visa kritisk medvetenhet om hur lokala variationer i sociala och ekonomiska förutsättningar påverkar hanteringen av arbetskontrakt, (7)
  • visa kritisk medvetenhet om hur beslut som fattas av internationella HR-personal påverkar olika intressentgrupper, och i detta även kunna överväga etiska aspekter. (8)
Startar och slutar:
v46, 2020 - v2, 2021
Studietakt:
100%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Engelska
Behörighetskrav:
  • Kandidatexamen inom samhällsvetenskap eller teknik med inriktning samhällsvetenskap om minst 180 hp, eller motsvarande examen. Den sökandes totala utbildningsbakgrund måste innehålla minst 30 hp i företagsekonomiska kursers (t.ex. redovisning, marknadsföring, organisationsteori) varav minst 7,5 hp i forskningsmetod med inriktning samhällsvetenskap eller företagsekonomi, eller motsvarande kunskaper. Dessutom krävs Engelska B/Engelska 6 eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-H35X2
Huvudområde: