Kurs FÖ2033

Marknadsföring C

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Företagsekonomi

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för centrala marknadsföringsteoriers vetenskapliga ursprung och utveckling (1)
  • redogöra för aktuella forskningsfrågor inom marknadsföringsområdet (2)


Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • genomföra samt skriftligt och muntligt presentera en litteraturgenomgång inom ett valt område av marknadsföringsteori (3)
  • identifiera och formulera relevanta frågeställningar inom marknadsföringsområdet samt kunna välja teorier, modeller och metoder för att analysera dessa (4)
  • kritiskt granska och genomföra en opposition på ett vetenskapligt arbete (5)


Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • diskutera och reflektera över marknadsföringens samhälleliga och etiska aspekter (6)
  • identifiera sitt behov av ytterligare kunskap för att kunna utveckla sin kompetens inom marknadsföringsområdet (7)