Kurs FÖ2028

Företagsstrategi

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 36, 2020

Kursen inleds med grundläggande begreppsgenomgång och skillnaden mellan begreppen strategi och taktik klargörs. De generella perspektiven strategi som en plan respektive strategi som generellt organisatoriskt handlingsmönster behandlas också.
Därefter tas olika metoder för omvärldsanalys upp exempelvis: Delphi, PEST, scenarioplanering. Idén om att organisationer har olika kärnkompetenser behandlas därefter och exempel diskuteras för olika typer av verksamheter och branscher. I den senare delen av kursen tas olika typer av partiella och fullständiga strategianalyser upp och problemen med strategiimplementering diskuteras.
Kursen avslutas med att studenten själv väljer ett verkligt fall och utifrån detta genomför en strategianalys, upprättar en strategisk plan utifrån denna och avslutningsvis gör finansiella konsekvensanalyser.
Startar och slutar:
v36, 2020 - v45, 2020
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Engelska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • 90 hp på grundnivå 1 varav kurserna Ekonomistyrning och Redovisning 15 hp, Organisation och Marknadsföring 15 hp samt Organisation B 7,5 hp eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-H355B