Kurs FÖ2023

Examensarbete för kandidatexamen i företagsekonomi

15 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 14, 2020

I kursen ska studenterna visa att de självständigt kan identifiera en problemställning inom ämnesområdet samt planera och genomföra en undersökning på ett vetenskapligt sätt. Vid handledningstillfällen och seminarier ges studenterna möjlighet att diskutera olika sätt att avgränsa och beskriva problem, välja teoretiska utgångspunkter, metoder och olika datainsamlingstekniker. Under kursen tränas kursdeltagarna att tänka i modeller, att göra medvetna och explicita förenklingar, att samla in och analysera relevant information.
Det slutgiltiga examensarbetet ska utgöras av en rapport som är författad i enlighet med goda vetenskapliga principer. Vidare ska arbetet muntligt presenteras och försvaras vid en opposition och en opposition ska dessutom genomföras på ett annat examensarbete.
Startar och slutar:
v14, 2020 - v23, 2020
Studietakt:
100%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
 • Kurser om minst 150 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng inom huvudområde företagsekonomi inklusive 7,5 högskolepoäng kurs i metod eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-V33GG
Huvudområde:

Start vecka 36, 2020

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • visa fördjupad kunskap inom ett valt område inom företagsekonomin, inbegripet dess vetenskapliga grund och relevant forskning (1)


Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • identifiera och argumentera för en relevant problemställning (2)
 • argumentera för val av teoretiskt angreppssätt och vetenskaplig metod utifrån problemställning (3)
 • söka, samla, värdera och kritiskt tolka information insamlad med vald vetenskaplig metod (4)
 • göra en analys och dra slutsatser utifrån problemställning och valt teoretiskt angreppssätt (5)
 • skriftligt och muntligt redogöra för sitt arbete på ett tydligt och relevant sätt (6)
 • samarbeta med andra och samtidigt visa hög grad av självständighet i att planera, genomföra och redovisa en undersökning (7)
 • kritiskt analysera och diskutera andras studier samt försvara sitt eget arbete (8)Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • visa ett kritiskt och reflekterande förhållningssätt i sitt arbete och i relation till samhälleliga och etiska aspekter (9)
Startar och slutar:
v36, 2020 - v2, 2021
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
 • Kurser om minst 150 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng inom huvudområde företagsekonomi inklusive 7,5 högskolepoäng kurs i metod eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-H35SL
Huvudområde: