Kurs FÖ2023

Examensarbete för kandidatexamen i företagsekonomi

15 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 36, 2020

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • visa fördjupad kunskap inom ett valt område inom företagsekonomin, inbegripet dess vetenskapliga grund och relevant forskning (1)


Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • identifiera och argumentera för en relevant problemställning (2)
  • argumentera för val av teoretiskt angreppssätt och vetenskaplig metod utifrån problemställning (3)
  • söka, samla, värdera och kritiskt tolka information insamlad med vald vetenskaplig metod (4)
  • göra en analys och dra slutsatser utifrån problemställning och valt teoretiskt angreppssätt (5)
  • skriftligt och muntligt redogöra för sitt arbete på ett tydligt och relevant sätt (6)
  • samarbeta med andra och samtidigt visa hög grad av självständighet i att planera, genomföra och redovisa en undersökning (7)
  • kritiskt analysera och diskutera andras studier samt försvara sitt eget arbete (8)Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • visa ett kritiskt och reflekterande förhållningssätt i sitt arbete och i relation till samhälleliga och etiska aspekter (9)
Startar och slutar:
v36, 2020 - v2, 2021
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Kurser om minst 150 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng inom huvudområde företagsekonomi inklusive 7,5 högskolepoäng kurs i metod eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-H35SL
Huvudområde: