Kurs FÖ2022

Vetenskap och metod II

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Företagsekonomi

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Kunskap och förståelse

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för centrala vetenskapsteoretiska skolbildningar med särskild relevans för företagsekonomin (1)


Färdighet och förmåga

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • analysera på vilka vetenskapsteoretiska grunder olika företagsekonomiska studier vilar (2)
  • utföra tolkning och analys av kvalitativa respektive kvantitativa datamaterial utifrån olika teoretiska ansatser och modeller (3)
  • tillämpa principer för vetenskaplig rapportering (4)
  • utarbeta en problemställning och en plan för en vetenskaplig undersökning (5)
  • kritiskt granska och genomföra en opposition på ett vetenskapligt arbete (6)


Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • kritiskt diskutera och reflektera över etiska och samhälleliga aspekter av företagsekonomisk forskning och hur den används (7)