Kurs FÖ2020

Organisation C

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Företagsekonomi

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för den centrala teoretiska utvecklingen inom området organisation och ledarskap , speciellt avseende utvecklingen från mitten av förra seklet (1)
  • redogöra för centrala influenser avseende områdets utveckling (2)
  • redogöra för aktuella forskningsfrågor inom området organisation och ledarskap (3)


Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • genomföra samt skriftligt och muntligt presentera en litteraturgenomgång inom ett valt delområde inom området för organisation och ledarskap (4)
  • identifiera och formulera relevanta frågeställningar inom området samt kunna välja teorier, modeller och metoder för att analysera dessa (5)
  • kritiskt granska och genomföra en opposition på ett vetenskapligt arbete (6)


Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • kritiskt diskutera och reflektera över områdets samhälleliga och etiska aspekter utifrån olika intressenters perspektiv (7)
  • identifiera sitt behov av ytterligare kunskap för att kunna utveckla sin kompetens inom området organisation och ledarskap (8)