Kurs FÖ2019

Redovisning C

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Företagsekonomi

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för centrala redovisningsteoriers vetenskapliga ursprung och utveckling samt visa förståelse för hur teorierna påverkar och påverkas av normer och praxis inom redovisningsområdet (1)
  • redogöra för aktuella forskningsfrågor inom vald del av redovisningsområdet (2)


Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • använda såväl normativa som deskriptiva redovisningsteorier för att analysera och diskutera aktuella teman inom redovisningsområdet (3)
  • genomföra samt skriftligt och muntligt presentera en litteraturgenomgång inom ett valt område av redovisningsteorin (4)
  • identifiera och formulera aktuella problemställningar inom redovisningsområdet samt kunna välja relevanta teorier och metoder för att analysera dessa (5)
  • kritiskt granska och genomföra en opposition på ett vetenskapligt arbete (6)


Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • kritiskt diskutera och reflektera över etiska aspekter inom redovisningen samt över redovisningens betydelse för den samhälleliga utvecklingen (7)
  • identifiera sitt behov av ytterligare kunskap för att kunna utveckla sin kompetens inom redovisningsområdet (8)