Kurs FÖ1070

Sport Management II

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde:

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Kunskap och förståelse

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
 • förklara centrala teoretiska perspektiv inom institutionell teori (1)
 • visa fördjupad kunskap och förståelse – utifrån institutionell teori – för idrottsorganisationers förändringsprocesser kommersialisering och professionalisering (2)
 • visa kunskap om den internationella idrottens organisering och utveckling (3)
  Färdighet och förmåga

  Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
  • analysera hur verksamheten i den ideella sektorn i allmänhet och då särskilt idrottsrörelsen påverkas av globala förändringar i samhället (4)
  • visa förtrogenhet med olika teorier för att beskriva och analysera relationen mellan samhällsförändring och organisationsförändring (5)
  • söka, samla in och analysera relevant information om idrottens organisering i olika länder samt kritiskt förhålla sig till sociala, organisatoriska och kulturella faktorer (6)

  Värderingsförmåga och förhållningssätt

  Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • visa ett kritiskt förhållningssätt kring relationen mellan den kunskap som forskningen genererar och dominerande idéer och normer i samhället (7)