Kurs FÖ1067

Vetenskap och metod I

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 36, 2019

Kursen inleds med en genomgång av principer för vetenskaplig produktion och för val av, samt möjligheter och begränsningar med olika forskningsansatser. Därefter behandlas metoder för datainsamling, främst enkät, personliga intervjuer och observation. I denna del ingår även ett avsnitt som behandlar forskningsetiska principer generellt samt mer specifikt de som tillämpas vid Högskolan Dalarna.
Under kursens andra del får studenterna själva träna sig på att välja lämpliga metoder utifrån givna problemställningar och kritiskt granska metodval i olika studier. Vidare får studenterna tillämpa olika metoder i praktiken genom att själva söka, samla och därefter kritiskt värdera den insamlade informationen. Den senare uppgiften ska skriftligt dokumenteras och presenteras på ett seminarium där studenterna även får opponera på varandras arbeten.
Startar och slutar:
v36, 2019 - v45, 2019
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • 15 hp i företagsekonomi grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-H327L
Huvudområde: