Kurs FÖ1067

Vetenskap och metod I

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Företagsekonomi

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Kunskap och förståelse
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för principerna för vetenskaplig produktion och för centrala forskningsansatser (1)
  • redogöra för möjligheter och begränsningar med olika forskningsansatser och metoder för datainsamling (2)


Färdighet och förmåga
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • argumentera för val av vetenskaplig metod utifrån given problemställning (3)
  • kritiskt granska relevansen i tillämpningen av metoder i företagsekonomiska studier (4)
  • praktiskt tillämpa metoder relevanta för det företagsekonomiska området i syfte att söka, samla och kritiskt värdera information (5)


Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • diskutera forskningsetiska och källkritiska principer (6)