Kurs FÖ1064

Förvaltningsekonomi

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Det övergripande syftet med kursen är att studenten skall tillägna sig grundläggande ekonomiska kunskaper som möjliggör meningsfull och effektiv kommunikation kring och bedömning av ekonomiska frågor som uppkommer i kommunal verksamhet och i kommunala bolag.

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • visa förståelse för grundläggande begrepp och aktiviteter inom områdena extern redovisning och ekonomistyrning, inklusive värdering och resultatrapportering samt kalkylering och budgetering (1)
  • beskriva förutsättningarna för upprättande av årsredovisning inom kommunal verksamhet utifrån redovisningsprinciper och regelverk (2)
  • beskriva den kommunala revisionens funktion och utformning (3)
  • förklara sambandet mellan budgetering och redovisning i kommunal verksamhet. (4)

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • göra överväganden kring genomförandet av redovisning och finansiell bedömning utifrån lagstiftarens och huvudmannens krav på ändamålsenlighet inom kommunal verksamhet (5)
  • analysera praktiska tillämpningar av revisionsarbete inom kommuner och kommunala bolag (6)
  • tillämpa finansiell analys och göra finansiella bedömningar av kommunala organisationer (7)

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • värdera och förhålla sig kritiskt till rådande teorier inom ämnesområdet med utgångspunkt från tillämpning och uppföljning i kommuner och kommunala bolag. (8)